PRIVATUMO POLITIKA

1. ĮVADAS

 1. Esame lankstūs ir dinamiški, visada greitai reaguojame į Klientų poreikius ir pastebėjimus. Priimame Klientų nuomonę apie Įmonės vykdymą veiklą ir į ją atsižvelgiame. Stengiamės sukurti ir suorganizuoti kuo įdomesnius renginius.
 2. Gerbiame savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.
 3. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.
 4. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 5. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

 

2. SĄVOKOS

  1. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, dalyvauja renginiuose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
  2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  3. Duomenų valdytojas (Įmonė) – VŠĮ “Nuotykiai tau”, Įmonės kodas: 303191250

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

  1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, užsiprenumeruojant naujienlaiškius.
  2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėse, adresu: www.crazytrip.lt ir www.nuotykiaitau.lt bei svetainėse su kitais šių svetainių subdomenais. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Pateikdamas Klientas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
   1. Dalyvių registracijai. Šiuo tikslu renginiams galime rinkti šiuos duomenis: komandos kapitoto vardas, pavardė, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), prekės / paslaugos apmokėjimo duomenys, IP adresas, vairuotojo vardas ir pavardė, automobilio valstybiniai numeriai.
   2. Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali Klientą sudominti, siųsti sveikinimus Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas;
   3. Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas,pavardė, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.
   4. Facebook užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė elektroninio pašto adresas, teksto turinys.
   5. Orientacinių varžybų užduočių tikrinimo tikslu. Šiais tikslais renkame dalyvaujančių dalyvių nuotraukas.
   6. Dalyvaujant renginiuose ir keliant nuotraukas į mūsų sistemą, dalyviai sutinka, kad nuotraukos gali būti viešinamos, renginio populiarinimo tikslais.
   7. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

  1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
  2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  3. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

  1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Įmonės informacinėse sistemose el. Formatu ir (arba).  spausdintiniuose dokumentuose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
  2. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

8. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

  1. Klientas turi teisę:
   1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
   2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
   3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
   4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
   5.  gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
   6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
   7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
   8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
   9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
    B. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
   1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu:  info@nuotykiaitau.lt
   2. Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

9. KLIENTO ATSAKOMYBĖ:

  1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją.
  2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
  2. Privatumo politikos keitimas
  3. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.crazytrip.lt arba www.nuotykiaitau.lt
  4. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, yra suteikta teisė jos atsisakyti raštu el. paštu info@nuotykiaitau.lt  su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis VŠĮ “Nuotykiai tau” teikiamomis paslaugomis kaip prisijungęs vartotojas.
  5. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės (įskaitant ir subdomenus) www.crazytrip.lt arba www.nuotykiaitau.lt sistemoje.